Menu:
kulka Strona główna
kulka O Firmie
kulka Autoryzacje
kulka Oferta
kulka Usługi
kulka Serwis
kulka Poczta
 
Inne opcje:

kulka Kontakt
kulka Chcesz zapytać ?
 
Napisz do nas:

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi na temat naszego serwisu. Co trzeba zmienić, a co należałoby dodać? Napisz koniecznie jakich informacji oczekujesz?
...
kompas@kompas.net.pl

Moduł Administracyjny | Moduł Handlowy | Moduł Zamówień | Moduł iZam
Moduł Księgowy | Moduł Środki Trwałe | Moduł Analizy | Moduł Import | Moduł CRM
Moduł Produkcji-Kompletacji | Moduł Kontrolingu | Obsługa sprzedaży mobilnej
Moduł Raportowanie

Sprzedaż

Moduł HANDLOWY systemu CDN XL można podzielić funkcjonalnie na kilka podsystemów. Są nimi: kartoteki magazynowa i kontrahentów, obsługa kasy i obsługa transakcji handlowych. Ze względu na ścisłą integrację modułów systemu są w nim również dostępne pewne funkcje modułu ZAMÓWIENIA oraz modułu KSIĘGOWOŚĆ . Umożliwia to przeprowadzenie na jednym stanowisku, bez konieczności przełączania się pomiędzy modułami, pełnej ścieżki procesu sprzedaży: począwszy od zapytania ofertowego, poprzez ofertę dla kontrahenta, zamówienie, fakturę aż do rozliczenia należności i zaksięgowania faktury. Z drugiej strony, poprzez odpowiednią konfigurację systemu i ustalenie odpowiednich praw dostępu dla użytkowników wszystkie te funkcje mogą być rozdzielone, umożliwiając "rozproszoną" organizację pracy, ze ściśle określonym zakresem praw i obowiązków operatorów.

Kartoteki kontrahentów i towarów

Kartoteki kontrahentów i towarów zostały zorganizowane jako wielopoziomowe struktury drzewiaste. Każda karta kontrahenta (towaru) może należeć do wielu grup. Podobnie każda grupa kontrahentów (towarów) może być podpięta w kilku miejscach w drzewie. Zastosowano przy tym mechanizm dziedziczenia cech. Polega on na tym, że każda grupa jest jednocześnie wzorcem karty kontrahenta (towaru), posiadając większość z jej atrybutów. Obiekty niższego poziomu (w tym grupy) w momencie ich tworzenia dziedziczą cechy grupy nadrzędnej. W ten sposób, przy dobrze zdefiniowanej strukturze kartoteki, wprowadzając kartę kontrahenta można się ograniczyć do wprowadzenia danych specyficznych wyłącznie dla tej karty (akronim, NIP, adres), zaś pozostałe dane (domyślna forma i termin płatności, system upustów, domyślna grupa cenowa itd.) zostaną przepisane z wzorca. Edycja cech grupy głównej pozwala przy tym w naturalny sposób ustali konfigurację parametrów domyślnych całej kartoteki. Interfejs drzewa kontrahentów i towarów zbliżony jest do struktury katalogów w eksploratorze Windows 95/98 i udostępnia podobne mechanizmy jak drag&drop, kopiowanie i wklejanie grup, rozwijanie drzewa.

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa w systemie CDN XL prowadzona jest w oparciu o rzeczywiste ceny zakupu. Z każdą dostawą (partią) towaru związany jest zapis ilościowy jak i wartościowy, zaś cena jednostkowa jest ustalana tak, aby wyeliminować całkowicie błędy zaokrągleń. Przy tak ustalonych zasadach prowadzenia magazynu, możliwe staje się praktycznie dowolne jego rozliczanie: FIFO, LIFO, wybór według daty ważności lub ręczny wybór partii według dowolnie ustalonych zasad. Metodę rozliczania ustala się na poziomie pojedynczej karty towaru.

System umożliwia prowadzenie wielu magazynów, przy czym możliwa jest taka konfiguracja, aby sprzedaż odbywała się wyłącznie z jednego z nich. Możliwe jest także przypisanie operatorowi domyślnego, lub wyłącznie jednego magazynu. Istnieje możliwość określania położenia towaru w magazynie. Elastyczny system przeliczników jednostek miary pozwala na zakup towaru dla przykładu w metrach bieżących a sprzedaż w metrach kwadratowych, bez konieczności przeliczania jednostek w momencie sprzedaży.

System prowadzi dualne stany towarów - handlowe i magazynowe. Faktura sprzedaży pomniejsza stan handlowy towaru, ale nie zmienia stanu magazynowego. Ten jest pomniejszany w momencie wystawienia dokumentu wydania magazynowego do tej faktury. Obydwie operacje mogą przy tym być przeprowadzone w jednym kroku.

Transakcje handlowe

Transakcje handlowe oparto o pełny zakres dokumentów handlowych: faktury sprzedaży i zakupu, przyjęcia i wydania zewnętrzne, paragony, rachunki uproszczone, dokumenty przyjęcia i wydania wewnętrznego wraz z przesunięciami międzymagazynowymi. Funkcjonuje też pojęcie dokumentu-spinacza, który może być zbiorczą fakturą VAT dla jednego bądź kilku dokumentów PZ/WZ, rachunkiem sprzedaży wystawionym do paragonu lub zbiorczym zestawieniem sprzedaży paragonowej. Podczas wystawiania każdego dokumentu dostępne mogą być takie dane jak zrealizowana marża czy koszt własny poszczególnych pozycji, masa i objętość towaru oraz rabat udzielany kontrahentowi. W trakcie wystawiania dokumentu program kontroluje też minimalną cenę sprzedaży towaru (minimalną marżę), limit kredytowy, czy stan rozrachunków z kontrahentem. W programie zostały też wprowadzone rozbudowane możliwości ustalania cen na konkretne towary (grupy towarów) i dla konkretnych kontrahentów (lub ich grup). Możliwe jest: ustalanie stałego rabatu na wszystkie towary dla kontrahenta, ustalanie dla kontrahenta upustów na konkretne towary lub grupy towarów oraz stałej ceny na niektóre towary, wprowadzenie upustu na poziomie formy płatności, a także szerokiej gamy upustów na poziomie karty towaru (czyli obowiązujących dla wszystkich kontrahentów), w tym upustów progowych (obowiązujących przy zakupie określonej ilości towaru) oraz upustów czasowych (obowiązujących w określonych dniach i o określonych godzinach). Transakcje handlowe oparto o pełny zakres dokumentów handlowych: faktury sprzedaży i zakupu, przyjęcia i wydania zewnętrzne, paragony, rachunki uproszczone, dokumenty przyjęcia i wydania wewnętrznego wraz z przesunięciami międzymagazynowymi. Funkcjonuje też pojęcie dokumentu-spinacza, który może być zbiorczą fakturą VAT dla jednego bądź kilku dokumentów PZ/WZ, rachunkiem sprzedaży wystawionym do paragonu lub zbiorczym zestawieniem sprzedaży paragonowej. Podczas wystawiania każdego dokumentu dostępne mogą być takie dane jak zrealizowana marża czy koszt własny poszczególnych pozycji, masa i objętość towaru oraz rabat udzielany kontrahentowi. W trakcie wystawiania dokumentu program kontroluje też minimalną cenę sprzedaży towaru (minimalną marżę), limit kredytowy, czy stan rozrachunków z kontrahentem. W programie zostały też wprowadzone rozbudowane możliwości ustalania cen na konkretne towary (grupy towarów) i dla konkretnych kontrahentów (lub ich grup). Możliwe jest: ustalanie stałego rabatu na wszystkie towary dla kontrahenta, ustalanie dla kontrahenta upustów na konkretne towary lub grupy towarów oraz stałej ceny na niektóre towary, wprowadzenie upustu na poziomie formy płatności, a także szerokiej gamy upustów na poziomie karty towaru (czyli obowiązujących dla wszystkich kontrahentów), w tym upustów progowych (obowiązujących przy zakupie określonej ilości towaru) oraz upustów czasowych (obowiązujących w określonych dniach i o określonych godzinach).

W module dostępna jest też pełna historia transakcji z wybranym kontrahentem, wraz z jego należnościami i zobowiązaniami, z możliwością generowania not odsetkowych i upomnień, oraz pełna historia obrotu wybranym towarem. Dokumenty handlowe uzupełniane są w systemie dokumentami magazynowymi. Do każdego dokumentu handlowego jest generowanych tyle dokumentów magazynowych, w ilu magazynach operuje ten dokument. Wygenerowanie (automatycznie podczas zatwierdzania dokumentu handlowego bądź na żądanie) dokumentów magazynowych reprezentuje fizyczne wydanie lub przyjęcie towaru do magazynu.

Do góry


Strona główna | O Firmie | Autoryzacje | Oferta | Usługi | Serwis | Poczta

Copyright © Kompas All Rights Reserved
Webmaster JW